കമ്പ്യൂട്ടർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡ് ഏത&#3405

കമ്പ്യൂട്ടർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡ് ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ടൂറിംഗ് അവാർഡ്&nbsp

29 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *