ആദ്യത്തെ ടൂറിംഗ് അവാർഡ് നേടിയത് ആരായിരുന്ന&#3393

ആദ്യത്തെ ടൂറിംഗ് അവാർഡ് നേടിയത് ആരായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:അലൻ പെർലിസ്&nbsp

25 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *