കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ അളവിന്റെ ഏകകം ഏതാണ&#3405

കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ അളവിന്റെ ഏകകം ഏതാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ബിറ്റ്&nbsp

29 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *