ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ വേം നിർമിച്ചത് ആരായിരുന്ന&#3393

ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ വേം നിർമിച്ചത് ആരായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER: ജോൺ ഷോക്ക്&nbsp

32 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *