ഉറുമ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏത&#3405

ഉറുമ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ഫോമിക്  ആസിഡ്&nbsp

28 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *