കേരളത്തിലെ ആദ്യ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരായിരുന്ന&#3393

കേരളത്തിലെ ആദ്യ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:പി ടി ചാക്കോ&nbsp

20 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *