ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ആദ്യ മലയാളി വനിത ആരായിരുന്ന&#3393

ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ആദ്യ മലയാളി വനിത ആരായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:കെ .കെ .ഉഷ&nbsp

25 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *