ഐക്യ രാഷ്ട്ര സഭയില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട ആദ്യ രാജ്യം ഇതായിരുന്ന&#3393

ഐക്യ രാഷ്ട്ര സഭയില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട ആദ്യ രാജ്യം ഇതായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:യുഗോസ്ലാവിയ&nbsp

57 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *