സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ സമ്പൂര്‍ണ ജൈവ ഗ്രാമം ഏത&#3405

സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ സമ്പൂര്‍ണ ജൈവ ഗ്രാമം ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER: ഉടുമ്പന്നൂര്‍ (ഇടുക്കി

37 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *