പിങ്ക് സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം ഏത&#3405

പിങ്ക് സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ജെയ്പ്പൂർ&nbsp

49 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *