മാഡിബ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധനായത്‌ ആര&#3405

മാഡിബ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധനായത്‌ ആര്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:നെൽസണ്‍ മണ്ടേല&nbsp

32 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *