ഗാന്ധിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്ന&#3393

ഗാന്ധിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ജയപ്രകാശ് നാരായണ്‍&nbsp

28 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *