ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ആരായിരുന്ന&#3393

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ആരായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:നിരുപമറാവു&nbsp

21 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *