ഏത് വംശത്തിലെ രാജാവായിരുന്നു ബിംബിസാര&#3451

ഏത് വംശത്തിലെ രാജാവായിരുന്നു ബിംബിസാരൻ?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER: ഹര്യങ്ക രാജവംശം&nbsp

16 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *