ഇംപീച്മെന്റിന് വിധേയനായ ആദ്യ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്ന&#3393

ഇംപീച്മെന്റിന് വിധേയനായ ആദ്യ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ആൻഡ്രൂ ജോണ്‍സണ്‍&nbsp

26 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *