കേരളത്തിന്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ&#3405

കേരളത്തിന്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:പെരിയാർ നദി&nbsp

35 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *