ആദ്യമായി ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത മലയാളി വനിത ആരായിരുന്ന&#3393

ആദ്യമായി ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത മലയാളി വനിത ആരായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:പി ടി ഉഷ&nbsp

35 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *