ഡോങ്കി ഡ്രോപ്പ് എന്ന പദം ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന&#3393

ഡോങ്കി ഡ്രോപ്പ് എന്ന പദം ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ക്രിക്കറ്റ്&nbsp

21 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *