ലിയാണ്ടർ പേസ് ഏത് ഒളിമ്പ്ക്സിലാണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി വെങ്കല മെഡൽ നേടിയത&#3405

ലിയാണ്ടർ പേസ് ഏത് ഒളിമ്പ്ക്സിലാണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി വെങ്കല മെഡൽ നേടിയത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER: അറ്റ്ലാന്റ (1996

19 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *