ഇന്ത്യയുടെ കായിക ഉപകരണ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ&#3405

ഇന്ത്യയുടെ കായിക ഉപകരണ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER: ജലന്ധർ&nbsp

28 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *