ഇന്ഗ്ലിഷ് കവിതയുടെയും ഭാഷയുടെയും പിതാവ് ആയി അറിയപ്പെടുന്നത് ആര&#3398

ഇന്ഗ്ലിഷ് കവിതയുടെയും ഭാഷയുടെയും പിതാവ് ആയി അറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ജഫ്രി  ചോസർ&nbsp

25 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *