അമ്മ എന്ന കൃതി രചിച്ച റഷ്യൻ എഴുത്തുകാരൻ ആര&#3405

അമ്മ എന്ന കൃതി രചിച്ച റഷ്യൻ എഴുത്തുകാരൻ ആര്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:മാക്സിം  ഗോർക്കി&nbsp

30 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *