യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത് മനുഷ്യ മനസിലാണ് എന്ന വാക്യം ഉള്ളത് ഏത് വേദത്തിലാണ&#3405

യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത് മനുഷ്യ മനസിലാണ് എന്ന വാക്യം ഉള്ളത് ഏത് വേദത്തിലാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:അഥര്‍വ വേദം&nbsp

25 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *