ന്യായ വാദത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര&#3405

ന്യായ വാദത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ഗൗതമന്‍&nbsp

32 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *