സംഖ്യ ദര്‍ശനം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരായിരുന്ന&#3393

സംഖ്യ ദര്‍ശനം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:കപിലന്‍&nbsp

95 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *