ആദികാവ്യം എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഏത് കൃതിയെയാണ&#3405

ആദികാവ്യം എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഏത് കൃതിയെയാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:രാമായണം&nbsp

26 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *