ആദ്യ മലയാള സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ആരായിരുന്ന&#3393

ആദ്യ മലയാള സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ആരായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ജെ സി ഡാനിയൽ&nbsp

28 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *