കുട്ടിയാണ് മനുഷ്യന്റെ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞതാരാണ&#3405

കുട്ടിയാണ് മനുഷ്യന്റെ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞതാരാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:വില്ല്യം വേർഡ്സ്വർത്ത്&nbsp

58 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *