ജെയിംസ് ബോണ്ട്‌ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ&#3405

ജെയിംസ് ബോണ്ട്‌ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ഇയാൻ ഫ്ലെമിങ്ങ്&nbsp

26 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *