ഭഗവത് ഗീത ആദ്യമായി ഇംഗ്ലീഷിലെക്ക് തർജമ ചെയ്തത് ആര&#3405

ഭഗവത് ഗീത ആദ്യമായി ഇംഗ്ലീഷിലെക്ക് തർജമ ചെയ്തത് ആര്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ചാൾസ് വിൽകിൻസ്&nbsp

29 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *