ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് കാർത്തിക പൂർണിമ ദിന&#3330

ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് കാർത്തിക പൂർണിമ ദിനം?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ഗുരു നാനാക്ക്&nbsp

29 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *