സാഹിത്യത്തിനു നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ വനിത ആരായിരുന്ന&#3393

സാഹിത്യത്തിനു നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ വനിത ആരായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:പേൾ എസ് ബക്ക്&nbsp

22 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *