ടാർസൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരായിരുന്ന&#3393

ടാർസൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:എഡ്ഗർ റൈസ് ബറോസ്&nbsp

29 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *