ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വേദം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത&#3405

ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വേദം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:അഥർവവേദം&nbsp

26 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *