ഏത് രാജ്യത്താണ് സെൻ ബുദ്ധമത വിഭാഗം രൂപം കൊണ്ടത&#3405

ഏത് രാജ്യത്താണ് സെൻ ബുദ്ധമത വിഭാഗം രൂപം കൊണ്ടത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ചൈന&nbsp

24 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *