ഇന്ത്യയിൽ ക്രിസ്തുമത പ്രചാരണത്തിന് വന്ന ആദ്യത്തെ മതപ്രചാരകൻ ആരായിരുന്ന&#3393

ഇന്ത്യയിൽ ക്രിസ്തുമത പ്രചാരണത്തിന് വന്ന ആദ്യത്തെ മതപ്രചാരകൻ ആരായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:സെന്റ്‌ തോമസ്‌&nbsp

28 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *