സരസ്വതി ദേവിയുടെ കയ്യിലുള്ള വീണയുടെ പേരെന്താണ&#3405

സരസ്വതി ദേവിയുടെ കയ്യിലുള്ള വീണയുടെ പേരെന്താണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:കച്ഛപി&nbsp

21 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *