ആദ്യ ബുദ്ധമത സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെ വെച്ചായിരുന്ന&#3393

ആദ്യ ബുദ്ധമത സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:രാജഗൃഹ&nbsp

22 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *