മാഗ്സസെ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി ആരായിരുന്ന&#3393

മാഗ്സസെ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി ആരായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:വർഗീസ്‌ കുര്യൻ&nbsp

38 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *