136. ഇൻഡ്യയിലെ ആദ്യ ഐ ടി സർവകലാശാല ഏത്

136. ഇൻഡ്യയിലെ ആദ്യ ഐ ടി സർവകലാശാല ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ജെ പി യുനിവെർസിറ്റി ഓഫ് ഐ ടി

25 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *