131. ഒളിംപിക്സിൽ വ്യക്തിഗത മെഡൽ നേടിയ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കായിക താരം ആര്

131. ഒളിംപിക്സിൽ വ്യക്തിഗത മെഡൽ നേടിയ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കായിക താരം ആര്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:കെ ഡി യാദവ്

45 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *