118. റോബോട്ടിക്സ് എന്ന വാക്കിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരായിരുന്നു

118. റോബോട്ടിക്സ് എന്ന വാക്കിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER: ഐസക് അസിമോവ്‌

30 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *