115. ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിൽ മികച്ച ഗോൾ കീപ്പർക്ക് നൽകുന്ന അവാർഡ് ഏത്

115. ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിൽ മികച്ച ഗോൾ കീപ്പർക്ക് നൽകുന്ന അവാർഡ് ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER: ലെവ് യഷിൻ അവാർഡ്

33 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *