വെള്ളില പൂവിനെ ( രക്ഷാധികാരി ബൈജു (ഒപ്പ്) )

വെള്ളിലപ്പൂവിനെ കണ്ണാരം പൊത്തുന്നു
കള്ളക്കുറുമ്പൻ വെയിലു്…
പൂവിൻ കവിളത്തെ മഞ്ഞുതുള്ളിക്കുള്ളിൽ
നാണത്തിൻ വാർമഴവില്ല്….
പൊന്നിൻ വെളിച്ചത്തിൽ ചിമ്മിയൊളിച്ചേ
തുള്ളിമീൻ പോലൊരു കൗമാരം
വന്നൂ മനസ്സിൽ പുലർക്കാലം…
വെള്ളിലപ്പൂവിനെ കണ്ണാരം പൊത്തുന്നു
കള്ളക്കുറുമ്പൻ വെയിലു്…
പൂവിൻ കവിളത്തെ മഞ്ഞുതുള്ളിക്കുള്ളിൽ
നാണത്തിൻ വാർമഴവില്ല്….

സ്വപ്നത്തിൻ പീലിയാൽ പെട്ടെന്നു തൊട്ടപ്പോൾ
അപ്പൂപ്പൻ താടിയായ് ഉള്ളം….
അക്കരെ ചെന്നപ്പോൾ പച്ചിലപ്പൊത്തിൽ ഞാൻ
എന്നോ മറന്നോരെൻ ബാല്യം….
ആരും കാണാതാ കാലം നുണയുമ്പോൾ
ഇതുവരെ തോന്നാത്ത മധുരം…. 

Year:2017

151 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *