വാനിലെ മണിദീപം ( നീലി സാലി )

വാനിലെ മണിദീപം മങ്ങി
താരമുറങ്ങി അമ്പിളിമങ്ങി
താഴേ ലോകമുറങ്ങീ
നീലക്കടലേ നീലക്കടലേ
നീയെന്തിനിയുമുറങ്ങീലെ?

എന്തിനു കടലേ ചുടുനെടുവീര്‍പ്പുകള്‍
എന്തിനു മണ്ണിതിലുരുളുന്നു!
എന്തിനു കവിളില്‍ കണ്ണീരോടെ
കാറ്റിനെ നോക്കി കരയുന്നു!

Year:1960

65 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *