മുന്നേറാൻ സമയമായി ( ഒരു മെക്സിക്കൻ അപാരത )

എന്നാളും പോരിനായ് പോരുമോ സഖാവേ
മുന്നേറാൻ സമയമായ് ലാൽസലാം….
ഇടിമുഴക്കമായി ഇൻക്വിലാബിന്റെ
പടഹമുണരട്ടെ നെഞ്ചിൽ
ഇടറിടാതൊരേ ലക്ഷ്യമായ് നീങ്ങി
കൊടി ഉയർത്തിടാം വാനിൽ
മുന്നേറാൻ സമയമായ് ലാൽസലാം സഖാവേ
മുന്നേറാൻ സമയമായ് ലാൽസലാം…(2)

തുടുതുടുത്തൊരാ പുലരി വന്നിടാൻ
പടവൊരുക്കിടാം മുന്നിൽ
കറുകറുത്തൊരാ നീതികേടിനോടെതിരിടാം പോരു മുന്നിൽ
ചുവന്ന താരകം വിടർന്ന ചിന്തയിൽ
പാരതന്ത്ര്യമേ പോകൂ ദൂരെ നീ…
ചുവന്ന താരകം വിടർന്ന ചിന്തയിൽ
പാരതന്ത്ര്യമേ പോകൂ ദൂരെ നീ…
കരുത്തിലണയുകയായി ഉറച്ച ചുവടുകളോടെ
കരുത്തിലണയുകയായി ഉറച്ച ചുവടുകളോടെ….
മുന്നേറാൻ സമയമായ് ലാൽസലാം സഖാവേ
മുന്നേറാൻ സമയമായ് ലാൽസലാം…

ഇടിനാദം മുഴങ്ങട്ടെ…
കടൽ രണ്ടായ് പിളരട്ടെ
ഇടിനാദം മുഴങ്ങട്ടെ
ദിക്കു നാലും കുലുങ്ങട്ടെ…
കടൽ രണ്ടായ് പിളരട്ടെ
ഭൂമി കോരിത്തരിക്കട്ടെ
വിപ്ലവം ജയിക്കട്ടെ….
എസ് എഫ്‌ ഐ ജയിക്കട്ടെ…
വിപ്ലവം ജയിക്കട്ടെ
എസ് എഫ്‌ ഐ ജയിക്കട്ടെ….

 

Year:2017

151 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *