മിഴിനനഞ്ഞ ( കുപ്പിവള )

മിഴി നനഞ്ഞ മൈനയോ മാരിയോ
വളയുടഞ്ഞ കൈകളോ വിരഹം…
തെന്നലറിയാത്തേങ്ങൽ പോലെ
തീരം അകലും നീലത്തിര പോലെ….
മിഴി നനഞ്ഞ മൈനയോ മാരിയോ
വളയുടഞ്ഞ കൈകളോ വിരഹം…

ഏകയായ് വിണ്ണിൽ ആ മധുചന്ദ്രലേഖയോ…
നോവുമായ് നറു നിലാമലരും നിന്നുവോ….
ഏകയായ് വിണ്ണിൽ ആ മധുചന്ദ്രലേഖയോ…
നോവുമായ് നറു നിലാമലരും നിന്നുവോ…
ചിരാതിലോ തെളിഞ്ഞ നാളം തിരിയണയുമോ
ചിരിയൊഴിഞ്ഞ ചില്ലയോ…ചില്ലുടഞ്ഞ വളകളോ
അരികിലായ് നിന്നൊരാൾ അകലെ മാഞ്ഞുവോ….
(മിഴി നനഞ്ഞ…..)

ശോകമായ് മനസ്സിൽ നിളയൊഴുകിയിന്നിതാ…
മൂകമായ് മണിക്കുയിലുകൾ വഴി മറന്നുവോ…
ശോകമായ് മനസ്സിൽ നിളയൊഴുകിയിന്നിതാ…
മൂകമായ് മണിക്കുയിലുകൾ വഴി മറന്നുവോ…
ഇമയിലോ വിടർന്ന സ്നേഹം ഇതളടർന്നുവോ
സ്വരം അകന്ന ജതികളോ…കുപ്പിവളയുടഞ്ഞ വേളയോ
ഓർമ്മയായ് ഒരു ഹിമമെരിഞ്ഞു കുളിരകന്നുവോ…..

മിഴി നനഞ്ഞ മൈനയോ മാരിയോ
വളയുടഞ്ഞ കൈകളോ വിരഹം…
തെന്നലറിയാത്തേങ്ങൽ പോലെ
തീരം അകലും നീലത്തിര പോലെ
തീരം അകലും നീലത്തിര പോലെ…
തീരം അകലും നീലത്തിര പോലെ….

 

Year:2017

150 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *